BC-4928 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ใหม่ปี 59

230฿

คู่มือ+เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

คำอธิบาย

BC-4928  คู่มือเตรียมสอบพร้อมเจาะข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบ

 •  ประวัติกรมชลประทาน  ทำเนียบผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน
 • ภารกิจ  วิสัยทัศน์  พันธิกิจกรมชลประทาน
 •  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
 • พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พ.ศ. 2485
 • สรุปข้อบัญญัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
 • พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์  พ.ศ. 2482
 • สรุปเนื้อหากฎหมายที่่เกี่ยวข้องกับอุทักภัย
 • งานธุรการ
 • การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
 • ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
 • ระบบการจัดเก็บเอกสาร
 • เลขรหัสหนังสือ
 • ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขฉบับที่ 2
 • ตัวอย่างการมอบหมายหรือมอบอำนาจตามกฎหมาย
 • เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ มีทัั้งหมด 5  ชุด
 • เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 2  ชุด
 • เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ
 • เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การกชลประทาน พ.ศ. 2585
 • ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 • เจาะข้อสอบความรู้การเงินและบัญชี
 • เจาะข้อสอลงานบุคคลและการบริหารงานบุคคล

ออกใหม่ปี 2559

จัดทำโดย……. ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center