KP-1113 เจ้าพนักงานธุรการ 1-2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

150฿

คำอธิบาย

KP-1113 เจ้าพนักงานธุรการ 1-2  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

สรุปสาระสำคัญเจ้าหน้าที่ธุรการ
– ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
– การจัดสำนักงาน
– อุปกรณ์สำนักงาน
– ประเภทของสำนักงาน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
– ชนิตและแบบของราชการ
1.หนังสือภายนอก
2.หนังสือภายใน
3.หนังสือประทับตรา
4.หนังสิอสั่งการ
5. หนังสือประชาสัมพันธ์
6.หน้งสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
– หนังสือราชการด่วน หนังสือเวียน และหนังสือราชการลับ
1.หนังสือราชการด่วน
2.หนังสือเวียน
3.หนังสือราชการลับ
-การเก็บรักษาและทำลายเอกสาร
มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในหนังสือราชการและคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบ วิชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
เฉลยแนวข้อสอบ วิชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบ วิชา ปฎิบัติงานสำนักงาน
เฉลยแนวข้อสอบ วิชา ปฎิบัติงานสำนักงาน
แนวข้อสอบงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบถามตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
แนวข้อสอบถามตอบ

ราคา 150 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง