KP-1110 การพัสดุ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ

158฿

คำอธิบาย

KP-1110 การพัสดุ  ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ

 

จำนวน: 380หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

ราคา 158 บาท
จัดทำโดย HI-ED