KP-1108 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คู่มือเตรียมสอบ

190฿

คำอธิบาย

KP-1108 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คู่มือเตรียมสอบ

สารบัญ

การบริหารงานทั่วไป

การจัดระบบงาน

งานเลขานุการ

การบริหารงานบุคคล

การวางแผน

งานพัสดุ

งานสารบรรณ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การประชุม

การควบคุมงาน

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 1

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 2

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 3

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 4

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 5

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 6

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 7

ราคา 190 บาท

จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาเคดามี