KP-1105 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ก.พ.) เจาะข้อสอบ

220฿

คำอธิบาย

KP-1105 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ก.พ.) เจาะข้อสอบ

ประกอบด้วย

–ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

– นโยบายและแผนงาน

– การจัดทำแผนงาน โครงการ

– การบริหารแผนงาน โครงการ

– การติดตามประเมินผลนโยบาย โครงการ

–ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

– แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

– นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

ราคา 220 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ