KP-1098 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3 (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)

180฿

คำอธิบาย

KP-1098 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3 (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)

 

สารบัญ

สภาพปัญหา

นิยามและแนวคิดของการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : วิถีทางสู่การก้าวไปสู่พัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินงานเรื่อง Ecotourism ในประเทศไทย

สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต่างประเทศ

องค์การเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)

ผลกระทบจากาการท่องเที่ยว

เกาะสมุย : โครงการโลกสีเขียว GG21

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ

มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย-เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว

เฉลยแนวข้อสอบพร้อมเฉลย-เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย-เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 1

เฉลยแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 2

เฉลยแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 3

เฉลยแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 3

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 4

เฉลยแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 4

ราคา 180 บาท

จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง