E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 2560

259฿

คำอธิบาย

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 2560

จำนวน 341 หน้า

ส่วนที่ 1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประวัติการตรวจเงินแผ่นดิน
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตร.)
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
ค่านิยมร่วม (Core Value)
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560)
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการตรวจสอบ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบุคลากร
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านบริหารจัดการองค์กร
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านเครือข่ายการตรวจสอบ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงสร้างหน่วยงาน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
แก้ไข คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2558
เรื่อง การเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และการดำเนินการเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
นโยบาย
แผน (Plan)
แผนพัฒนา
โครงการ (Program)
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
เทคนิคในการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ
วิธีการงบประมาณไทย
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน
การวิจัย
การบริหารการพัฒนา

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
นโยบายของรัฐบาล

ส่วนที่ 4 นโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะ
ลักษณะของนโยบายสาธารณะ
วิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ
ประโยชน์ของการศึกษานโยบายสาธารณะ
องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ
ความสำคัญของการศึกษานโยบายสาธารณะ
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและกระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์นโยบาย
องค์ประกอบของการวิเคราะห์นโยบาย
แนวโน้มของการวิเคราะห์นโยบาย
กระบวนการของนโยบาย
การกำหนดนโยบาย
การเสนอนโยบาย
วิธีการเสนอนโยบาย
เกณฑ์ในการเลือกทางเลือก
นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนาในประเทศไทย
การวิเคราะห์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 8

ส่วนที่ 5 การบริหารการคลัง
การบริหารการคลัง
พัฒนาการของแนวคิดในการบริหารการคลัง
การบริหารการคลังรัฐบาล
นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายการคลังกับการเมือง
การใชันโยบายการคลังและการเงินในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
การบริหารการคลังระดับจุลภาค

ส่วนที่ 6 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน