KP-1076 กรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ สุดยอดแนวข้อสอบ 600 ข้อ ปี 2560

150฿

คำอธิบาย

KP-1076  กรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ สุดยอดแนวข้อสอบ 600 ข้อ  ปี 2560

 

สารบัญ
ส่วนที่
1. ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ การเงิน และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน

 

ราคา 150 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม