KP-1021 เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

250฿

คำอธิบาย

KP-1021 เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
– กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– วิสัยทัศน์/พัทธกิจ/ค่านิยมหลัก
– รายละเอียดตราสัญลักษณ์
– ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
– การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
– หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– ความหมายของคุณภาพชีวิต
– ความยั่งยืนของคุณภาพชีวิต
– แนวข้อสอบประวัติและวิสัยทัศน์ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
– พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจบุัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบพระราชระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนของสิ่งแวดล้อม
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี