KP-1018 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

290฿

คำอธิบาย

KP-1018 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

• ความเป็นมาวิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ และค่านิยม
• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฯ
• เจาะแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิน พ.ศ.2546
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2548
• ข่าวเหตุการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ
• เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เหตุการณ์ในปัจจุบัน
• การกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผน
• ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
• หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
• ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน
• การวิเคราะห์นโยบาย
• การวางแผน
• โครงการ
• การเตรียมการวิเคราะห์โครงการ
• หลักการและการบริหารแผนงานและโครงการทั่ว ๆ ไป
• ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
• การวางแผนงานและโครงการ
• กระบวนการประเมินผล
• เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
• เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
• เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3
• เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4

 

ราคา 290 บาท

จัดทำโดย THE BEST CENTER