KP-1015 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ป.ตรี

238฿

คำอธิบาย

KP-1015 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ป.ตรี

สารบัญ
– ประวิติสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภา-
การศึกษากระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 2546
– กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ-
สรรหา การเลือกกรรมการ วาระการกำรงตำแหน่ง และการพ้นจาก

ตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง

และการพ้น จากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการ

ศึกษา พ.ศ. 2546
– พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553)
– พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบหารบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิาการ
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2546
– สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559)
– แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
– บทสรุปผู้บริหาร
– แนวข้อสอบ แผนการศึกษาชาติแบบฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 – 2559
– การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
– กรอบนโยบายหลักเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ที่สอง(พ.ศ.2554-2561)
– นโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในช่วงปี 2554-2555
– ข้อสอบเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ด้านการเพิ่มโอกาศทางการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย
– นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายรัฐมนตรี

แถลงต่อรัฐสภา 23 สิงหาคม 2554
– นโยบายด้านการศึกษาที่จะดำเนินการในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาล
– การศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY