สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าบริหารที่ทั่วไปปฏิบัติการ (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

175฿

คำอธิบาย

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าบริหารที่ทั่วไปปฏิบัติการ   (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

สารบัญ

ประกาศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครฯ
รวมข้อสอบ 500 ข้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2555
ภาคความรู้ความสามารถทั้วไปภาค ก. (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1.ความรอบรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสคร์ เทคโนโลยี
และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษษธิการ พ.ศ.2546
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธิหารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2.ความสามารถในการคิดคำนวณ การประยุกต์ใช้
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิง
ปริมาณและข้อมูลต่างๆ
3.ความสามารถด้านเหตุผล การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1.ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและ
การทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความ ที่กำหนดให้
แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้
รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
2.การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
การเชียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1.ความรอบรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอกภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2552
1.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
1.4 พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
1.5 ข้อบังคับคุรุสภาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการศึกษา
– ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
– ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
1.6 ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
2.ความสามารถในการปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ
การบริหารทั่วไป การประสานงาน การให้บริการ
และการประชาสัมพันธ์

ราคา 175 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ