สำนักงานอัยการสูงสุด รวมข้อสอบ (แบบอัตนัย) 400 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุดปี 59 (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

220฿

คำอธิบาย

สำนักงานอัยการสูงสุด รวมข้อสอบ (แบบอัตนัย) 400 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุดปี 59 (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

สารบัญ
ส่วนที่ 1 สรุปสาระสำคัญกฎหมายที่แก้ไขล่าสุดปี พ.ศ. 2557-2558
– ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2558
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2558
ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 3 แนวข่อวอลประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ส่วนที่ 6 แนวข้อสบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ