SP-463 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายฯ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.)

250฿

คำอธิบาย

SP-463 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายฯ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.)

สารบัญ
– ประวัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ
• วิสัยทัศน์
• ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ค่านิยมสำนักงานสภา เกษตรกรแห่งชาติ
– พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
– สาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
– ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555
– ข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2555
– ประกาศสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ในแต่ละประเภทของพนักงาน สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2555
– ข้อบังคับสภาเกษตรแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา เกษตรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และกรรมการ พ.ศ. 2556
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
– ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– การวางแผน
– การวางแผนยุทธศาสตร์
– การจัดทำแผนงาน/โครงการ
– การนำแผนสู่การปฏิบัติ
– การบริหารโครงการ
– สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 1(พ.ศ. 2555-2559)
– แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
– แนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY