CA-320 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

250฿

คำอธิบาย

CA-320 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ

สารบัญ
• ที่มาของการจัดตั้งสภา เกษตรกรแห่งชาติ
– ความเป็นมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
– วิสัยทัศน์
– สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่
– การเตรียมการในการจัดตั้งสภาเกษตรแห่งชาติ
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2533
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบนโยบายรัฐบาล
– แนวข้อสอบรับธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557)
– แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ถึง ปัจจุบัน (ฉ.11)
– แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญาแบบเป็นอัตนัย
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี