SP-460 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี+โท สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

250฿

คำอธิบาย

SP-460 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี+โท สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สารบัญ
• ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาททรงราชย์ เป็นพระมาหกษัตริย์
• ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไภยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
• นโยบายรัฐบาล
• ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
– ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
– วัฒถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผยพัฒนาฯฉบับที่ 12
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554
• ความเป็นมาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
– รายนามเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
• สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
• พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559
• พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
• พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
• นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)
• แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
• ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
• ประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2559
• แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
• เฉลยแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
• แนวข้อสอบ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ชุดที่ 1
• เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ชุดที่ 1
• แนวข้อสอบ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ชุดที่ 2
• เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ชุดที่ 2
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
• เฉลยแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ เศรษบกิจพอเพียง
• เฉลยตัวอย่างแนวข้อสอบ เศรษบกิจพอเพียง
• แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สมช.) และแนวคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี