CA-318 สรุปเนื้อหาและข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

CA-318 สรุปเนื้อหาและข้อสอบ พนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติสำนักงานสถิติแห่งชาติ
– วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/วัฒนาธรรมองค์กร
– พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร พ.ศ. 2551
– ทำเนียบผู้บริหาร
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
– จดหมายต่างๆของทางราชการ
– การกำหนดเลขที่หนังสือออก
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และพ.ร.บ. สถิติ พ.ศ. 2550
– แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– การบริหารงานทั่วไป
– การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
– บทบาทของสำนักงานสมัยใหม่ในการจัดการทั่วไป
– แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 4
– แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 5
– แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 6
– แนวข้อสอบ งานเลขานุการสำหรับผู้บริหาร
– การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี