SP-456 สรุป + แนวข้อสอบ ล่าสุด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) วุฒิ ป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-456 สรุป + แนวข้อสอบ ล่าสุด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.)  วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
– ประวัติความเป็นมาระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557
– เฉลยคำตอบ
– พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ
– อาเซียน ASEAN
– แนวข้อสอบ อาเซียน
-แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
– เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– เฉลยแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
– บทสนทนาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY