SP-454 สรุป+แนวข้อสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) เจ้าหน้าที่สอบสวน ก+ข ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-454 สรุป+แนวข้อสอบ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) เจ้าหน้าที่สอบสวน ก+ข ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
• ประวัติความเป็นมาระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– ปรัชญาองค์กร นโยบาย
– แผนยุทธศาสตร์
– บทบาท อำนาจ หน้าที่
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552
• พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2551
• แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
• เฉลยคำตอบ
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
• ความรู้รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
• แนวข้อสอบ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
• เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
• เฉลยอธิบายวิธีคิด
• แนวข้อสอบ – ข้อสอบความรู้ทั่วไปความสามารถทั่วไป
• เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ความสามารถทั่วไป
• วิชาภาษาไทย
• เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
• เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
• เฉลยคำตอบ
• ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาว่าด้วยการเสนอ การรับคำร้องเรียนและ การสอบสวนหาข้อเท็จจริง พ.ศ. 2545
• การสอบสวน
• รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง
• การวินิจฉัยข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน
• ผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY