BC-7509 คุ่มือสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

238฿

คำอธิบาย

BC-7509  คุ่มือสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่


*
หลักภาษีอากร                                                                                                                                                              

      –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษีอากรและประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1.                                 

      –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษีอากรและประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2.                                           

      – เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                             

      –  เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                                            


*
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (สรุปย่อ)                                                                    


*
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                              

      –แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                                

      – เจาะข้อสอบการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล

      –เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                  

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                                       

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                                                       

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.