นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ ศาลยุติธรรม คู่มือเตรียมสอบล่าสุด

270฿

คำอธิบาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ ศาลยุติธรรม คู่มือเตรียมสอบล่าสุด

ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข )
สารบัญ
ความรู้ทางด้าน Hardware Software Internetและเทคโนโลยีสารทนเทศ
ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบงาน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการยุติธรรม พศ 2543
พระราชบัญญํติระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ 2551
พระราชบํญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ2550
แนวข้ออสอบ พรบ ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบราชการพลเรือน

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ