SP-295 คู่มือสอบเข้า สำนักงานศาลยุติธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวส. สรุป+ข้อสอบเล่มเดียวครบ

250฿

คำอธิบาย

SP-295 คู่มือสอบเข้า สำนักงานศาลยุติธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวส. สรุป+ข้อสอบเล่มเดียวครบ

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานยุติธรรม
• องค์กรบริหารในสำนักงานศาลยุติธรรม
• การบริหารงานบุคคล
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
วิชาความสามารถทั่วไป
• แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
• แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
วิชาภาษาอังกฤษ
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
• พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
• แนวข้อสอบ (ถาม-ตอบ) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
• แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
• พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• แนวข้อสอบ ถาม – ตอบ (แบบอัตนัย) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
• ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1
• ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 2

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY