CA-242 สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ล่าสุด

270฿

คำอธิบาย

CA-242 สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ล่าสุด

สารบัญ

ภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่ง : เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
– ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังคมสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2559
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2559
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
– พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารราชการศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2548
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2556
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2554
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2556
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2555
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2557
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยงานธุรการเกี่ยวกับสำนวนความและเอกสาร พ.ศ.2557
– ระบบบริหารราชการด้านธุรการ
– การบริหารงานบุคคลข้าราชการศาลยุติธรรม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– แนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ
– ความรู้บางประการเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
– ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงงานสารบรรณ
– ลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
– แนวข้อสอบ (ถาม-ตอบ) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง