CA-291 เจาะข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม ภาคก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับใหม่

250฿

คำอธิบาย

CA-291 เจาะข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม ภาคก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับใหม่

สารบัญ
• สรุปความสามารถทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์)
– เลขอนุกรม
– เลข Operation
– เลขเชิงกล
– การวิเคราะห์ข้อมูล
– การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
– เงื่อนไขสัญลักษณ์
– เงื่อนไขภาษา (สรุปความ)
– เงื่อนไขเหตุผล
– เงื่อนไขการเปรียบเทียบเชิงปริมาณหรือสดมภ์
– เงื่อนไขมิติสัมพันธ์
– เงื่อนไขความสมเหตุสมผล
– การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ
– แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข (อนุกรม)
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
– แนวข้อสอบเงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
– แนวข้อสอบ อุปมา-อุปไมย
– มิติสัมพันธ์
• สรุปวิชา ภาษาไทย
– การอ่านและการเขียนสะกดคำยาก
– คำราชาศัพท์
– สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบ เรื่องความหมายการใช้คำหรือกลุ่มคำ
– แนวข้อสอบการสะกดคำให้ถูกต้อง
– แนวข้อสอบการเรียงข้อความ
– ความเข้าใจภาษา
• ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
– ข้อสอบส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษของทางราชการทั่วไปแบ่งเป็น 4 ส่วน
– การเทียบโครงสร้าง Tense ทั้ง 12 Tese
– การสรุปโครงสร้างของ Tense ทั้ง 12 Tense
– Adjective Clause
– Conjunction (คำเชื่อม)
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับไวยากรณ์
– General Conversation (สนทนาทั่วไป)
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับคำศัพท์ (Vocabulary)
– แนวข้อสอบเนื้อเรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี