คู่มือ พนักงานปกครอง

200฿

คำอธิบาย

คู่มือ พนักงานปกครอง

ประกอบด้วย

–  กฎหมายปกครอง

–  วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง

–  กรมการปกครอง

–  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศง2547

–  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

–  ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

–  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

–  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

–  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

–  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ