รวมข้อสอบ 450 ข้อพร้อมเฉลย ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด ใหม่ล่าสุดปี 59

150฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 450 ข้อพร้อมเฉลย ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด ใหม่ล่าสุดปี 59

สารบัญ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ
รวมข้อสอบ 450 ข้อ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี 2559
ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม ผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
ส่วนที่ 5 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495
– พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
– พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
– พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.
ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ส่วนที่ 8 ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ส่วนที่ 9 ระเบียบที่สำคัญในการปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สนับสนุนงานด้านยาเสพ
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2535
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วย กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2536
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วย การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ พ.ศ. 2535

 

ราคา 150 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ