SP-380 สรุป+ข้อสอบ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-380 สรุป+ข้อสอบ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติสำนักงาน ป.ป.ส.
– วิสัยทัศน์
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด กระทรวงยุทติธรรม พ.ศ. 2548
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด กระทรวงยุทติธรรม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
– รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราบยาเสพติด พ.ศ. 2519
– พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณา คดียาเสพติด พ.ศ. 2550
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
– กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทย
– พระราชกำหนดป้องกัน การใช้ สารระเหย พ.ศ. 2533
– พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
– ข้อสอบความรู้ความสามารถ ภาค ข. เฉพาะตำแหน่ง
– เฉลยคำตอบข้อสอบความรู้ความสามารถ ภาค ข. เฉพาะตำแหน่ง

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY