SP-371 สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด

150฿

คำอธิบาย

SP-371 สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด

สารบัญ
– ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
– ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
– ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
– ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ 11 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
– เฉลยคำตอบ
– ประชาคมอาเซียน ASEAN Community
– เกร็ดความรู้อาเซียน
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้เกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
– ความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญเรื่อง น่ารู้ ของบุคคลสำคัญของไทย
– ความรู้ประเทศไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย
– ความรู้ด้านเศรษฐกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
– การเมืองการปกครอง

 

ราคา 150 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY