SP-370 เก็งข้อสอบ นายร้อยตำรวจ รองสว. ภาควิชาทั่วไป วุฒิปริญญาโท

250฿

คำอธิบาย

SP-370 เก็งข้อสอบ นายร้อยตำรวจ รองสว. ภาควิชาทั่วไป วุฒิปริญญาโท

สารบัญ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
– ความรู้สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
– รัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อสำนักงาน
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
– หลักสิทธิมนุษยชนสากล
– สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
– แนวทางการปฏิบัติงานหลักสิทธิมนุษยชน
– หลักการและแนวคิดสิทธิมนุษยชน
– แนวข้อสอบสิทธิมนุษยชน
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– เฉลยแนวข้อสอบ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– เฉลยข้อสอบ
– ความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา
• หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
• การวิจัยทางการศึกษา
• จิตวิทยาการศึกษา
• หลักสูตรและการสอน
• การบริหารการศึกษา
– แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา
– เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
– ตัวอย่างข้อสอบ/ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– เฉลยคำตอบ
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ – ข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
– เฉลยพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
– เฉลยคำตอบ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY