GB-233 สรุปเนื้อหา + แนวข้อสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี 900 ข้อพร้อมเฉลย

250฿

คำอธิบาย

GB-233 สรุปเนื้อหา + แนวข้อสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี 900 ข้อพร้อมเฉลย

สารบัญ
– คำในภาษาไทย
– ประโยค
– คำสุภาพและราชศัพท์
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (ชุด 1)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (ชุด 2)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (ชุด 3)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (ชุด 4)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (ชุด 5)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (ชุด 6)
– ภาษาอังกฤษ (บทที่ 1) โครงสร้างประโยค
– ภาษาอังกฤษ (บทที่ 2) ประเภทและรูปแบบของประโยค
– ภาษาอังกฤษ (บทที่ 3) วลีและอนุประโยค
– ภาษาอังกฤษ (บทที่ 4) คำนามและคำบอกจำนวน
– ภาษาอังกฤษ (บทที่ 5) คำกริยาและคำกริยาวิเศษณ์
– ภาษาอังกฤษ (บทที่ 6) Tenses
– ภาษาอังกฤษ (บทที่ 7) Subject-verb agreement
– ภาษาอังกฤษ (บทที่ 8) ประโยค Active and Passive Voices
– ภาษาอังกฤษ (บทที่ 9) คำบุพบท (Preposition)
– ภาษาอังกฤษ (บทที่ 10) การเรียงลำดับคำ (Word Order)
– ภาษาอังกฤษ (บทที่ 11) การกล่าวรายงาน (Reported Speech)
– ภาษาอังกฤษ (บทที่ 12) ประโยคเงื่อนไข (if-clause)
– ภาษาอังกฤษ (บทที่ 13) การเปรียบเทียบ (Comparisons)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง