GB-232 นายช่างโยธา 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

265฿

คำอธิบาย

GB-232 นายช่างโยธา 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

สารบัญ

ทฤษฎีโครงสร้าง
– การวิเคราะห์โคตรงสร้างและการออกแบบโคตรสร้าง
– คำจำกัดความที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
– ชนิตของโครงสร้าง
– หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้าง
– ความมั่นคงของโครงสร้าง
– ดีเทอร์มิเนซีของโครงสร้าง
– หลักการเขียนแนวการโก่งตัวขององค์อาคาร
– แบบฝึกหัดท้ายบท
การวิเคราะห์โครงสร้าง
วิศวกรรมฐานราก
– บทนำ
– ประเภทของฐานรากตื้น
– ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกประลัย
– ทฤษฏีของความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกประลัยของดิน
– ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกประลัยสุทธิ
– ส่วนปลอดภัย
– ผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อค่า Ultimate Bearing Capacity
– ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินในสภาพดินหลายชั้น
การประมาณและวิเคราะห์ราคา
– เอกสารที่ใช้ในการประมาณราคา
– ชนิตของงานก่อสร้าง
– แหล่งที่มาของข้อมูล
– หลักการทำการประมาณราคา
– หัวใจในการจัดทำการประมาณราคา
– ประเภทของการประมาณราคาตามลักษณะกิจกรรม
– ประเภทของการประมาณราคาตามความต้องการ
– แบบฟอร์มของการประมาณราคา
– ขั้นตอนในการประมาณราคา
การคำนวณออกแบบคอนกรีดเสริมเหล็ก,โครงสร้างไม้และเหล็ก
– ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
– ปฏิกิริยาระหว่างปอร์ดแลนด์ซีเมนต์กับน้ำ
– ประเภทของปอร์ดแลนด์ซีเมนต์และการใช้งาน
– มวลรวม
– น้ำ
– สารผสมเพิ่มและตัวเติม
– ช่องว่างในคอนกรีด
– คอนกรีต
การบริหารก่อสร้าง
– ส่วนประกอบของการจัดการองค์การ
– ความสำคัญของการจัดองค์การ
– ข้อพิจารณาในการจัดองค์การบริหารงานก่อสร้าง
– แบบรูปของการจัดองค์การ
การออกแบบพื้นทาง
– ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ
– น้ำหนักที่กระทำกับโคตรสร้าง
– ลักษณะน้ำหนักที่กระทำบนโครงสร้าง
– หน่วยงานที่ยอมให้ในการก่อสร้าง
– แบบฝึกหัดท้ายบท
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 1,2 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 1,2 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 1,2 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 1,2 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 1,2 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 1,2 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 1,2 ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 1,2 ชุดที่ 4

ราคา 265 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง