นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท

220฿

คำอธิบาย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท

สารบัญ

1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษา
1.1 พระราชบัญญัติด้านการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับบรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
2.3 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
2.4 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
2.5 การศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

* แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ