เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

100฿

คำอธิบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

สารบัญ

บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.ประเภทของเทคโนโลยี
4.ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ความสำคัญของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.การประยุกษ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
8.ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
9.ลักษณะของสารสนเทศที่ดี

บทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์
1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2.ซอฟต์แวร์ (Software)
3.ผู้ใช้งานหรือบุคคลากร(Peopleware)
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languaes)
การพัฒนาโปรแกรม

บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์
1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2.ซอฟต์แวร์ (Software)

บทที่ 4 รูปแบบข้อมูล
รูปแบบของระบบสารสนเทศ
1.Data Processing Ststems (DP)
2.Management Information System (MIS)
3.Decision Support Systems (DSS)
4.EXecision Information Systems(EIS)
5.Expert Systems (ES)
6.Software Agents หรือ Intelliget agents

บทที่ 5 สื่อและอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล
สื่อกลาง
อุปกรณ์รับส่งข้อมูล
ประเภทของสื่อนำสัญญาณ
สื่อกลางประเภทเหนี่ยวนำ หรือระบบใช้สาย
สายโอแอกเซียล
สายใยนำแสง
สื่อกลางที่กำหนดเส้นทางไม่ได้ หรือระบบไร้สาย
หลักเกณฑ์ในการเลือกสื่อกลาง

บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การแจกแจงความถี่ของข้อมูล

บบที่ 7 การสืบค้นและการจัดการข้อมูล
1.องค์ประกอบของการจัดการฐานข้อมูล
2.หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล
-การแจกแจงความถี่ของข้อมูล

บทที่ 8 โปรแกรมปฏิบัติการ
– โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)
– หน้าที่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
– คุณลักษณะของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
– ประเภทของระบบปฏิบัติการ
– ระบบปฏิบัติการ (Operation System)

บทที่ 9
1. หน้าที่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
2. โปรแกรมและการประยุกต์ใช้งาน Adobe Acrobat
3. อะโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop)

บทที่ 10 ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
-อินเตอร์เน็ต
-มาตราฐานการสื่อสารด้านอินเทอร์เน็ต
-การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต
-บริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บทที่ 11 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
-ข้อมูล (Data)
-วัตถุประสงค์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
-เทคนิคการสืบค้นข้อมูล

บทที่ 12 การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ
-เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลง
-พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ผลกระทบทางบวก
-ผลกระทบทางลบ

แนวข้อสอบ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เฉลยแนวข้อสอบ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

ราคา 100 บาท
จัดทำโดย สูตรไพศาล