SP-353 ตำรวจท่องเที่ยว สรุป+ข้อสอบล่าสุด เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

250฿

คำอธิบาย

SP-353 ตำรวจท่องเที่ยว สรุป+ข้อสอบล่าสุด เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

สารบัญ
-ประวัติกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
-แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
-เฉลยคำตอบ
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
-เกร็ดความรู้อาเซียน
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ : ASEAN
-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ทฤษฎีใหม่ตามแรวพระราชดำริ (New Theory)
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบภาษาอังกฤษ
-ตัวอย่างข้อสอบ / แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
-พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551
-พระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์ พ.ศ.2551
-ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
-องค์ประกอบของการท่องเที่ยว
-ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY