ชุดเก็งข้อสอบ นายร้อยตำรวจ รองสว. นิติกร เล่มเดียวครบ

300฿

คำอธิบาย

ชุดเก็งข้อสอบ นายร้อยตำรวจ รองสว. นิติกร เล่มเดียวครบ

สารบัญ
– เก็งข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
– เก็งข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– เก็งข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน วิธีพิจาณาความอาญา ภาค 5 (พยานหลักฐาน)
– เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– เก็งข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
– เก็งข้อสอบ กฎ ก. ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– เก็งข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิขการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– เก็งข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
– เก็งข้อสอบภาคความรู้ความทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์
– เก็งข้อสอบภาคความรู้ความทั่วไป วิชาภาษาไทย

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย สถาบันติวนิติธนิต