CA-246 การไฟฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งนักบัญชี ชุดเจาะข้อสอบจริง สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบอธิบายละเอียด ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

CA-246 การไฟฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งนักบัญชี ชุดเจาะข้อสอบจริง สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบอธิบายละเอียด ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– วิสัยทัศน์/ ภารกิจ / ค่านิยมร่วม
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
– เรื่องการให้เหตุผล
– ความสามารถทางด้านเหตุผล
– มิติสัมพันธ์
– แนวข้อสอบเก่าความสามารถทั่วไปของการไฟฟ้า
วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
– แนวข้อสอบการใช้ภาษา
– แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้อง
– แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test)
– Reading Comprehension
– คำศัพท์ที่น่าสนใจ
– General Conversation (สนทนาทั่วไป)
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Test)
– แนวข้อสอบประวัติคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความถนัดทางวิชาชีพ
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการบัญชี
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ชุดที่ 1

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส