CA-245 สรุปเนื้อหาและข้อสอบเก่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน หลักสูตรใหม่

250฿

คำอธิบาย

CA-245 สรุปเนื้อหาและข้อสอบเก่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน หลักสูตรใหม่

สารบัญ
– ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– วิสัยทัศน์/ภารกิจ/ค่านิยมร่วม
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
– เรื่องการให้เหตุผล
– ความสามารถทางด้านเหตุผล
– มิติสัมพันธ์
– แนวข้อสอบเก่าความสามารถทั่วไปของการไฟฟ้า
วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
– แนวข้อสอบการใช้ภาษา
– แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้อง
– แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test)
– Reading Comprehension
– คำศัพท์ที่น่าสนใจ
– General Conversation (สนทนาทั่วไป)
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Test)
– แนวข้อสอบประวัติคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
ความถนัดทางวิชาชีพ
– ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบภายใน
– วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบภายใน
– ประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กันโดยทั่วไป
– การวางแผนการตรวจสอบภายใน
– ความรู้และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
– การตรวจสอบและการควบคุมภายในสมัยใหม่
– วิวัฒนาการของการตรวจสอบภายใน
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
– การควบคุมภายใน
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัสอาคาเดมี