BC-8092 คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าภูมิภาค นักบัญชี วุฒิ.ป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

BC-8092 คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าภูมิภาค นักบัญชี วุฒิ.ป.ตรี

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
• องค์ประกอบของงบการเงิน
• งบกำไรขาดทุน
• การวิเคราะห์งบดุล
• รายการค้า
• รายการปรับปรุงบัญชี
• การวางระบบบัญชี
• การควบคุมภายในและการตรวจสอบบัญชี
• การจัดทำงบประมาณ
• การวิเคราะห์งบการเงิน
• การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ
– เจาะข้อสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
– เจาะข้อสอบการเงินการบัญชี
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
• ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– เจาะข้อสอบ
• ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
– เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
– เจาะแนวข้อสอบการบัญชีอีก 100 ข้อ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER