เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ความรู้พื้นฐาน การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 60

219฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ความรู้พื้นฐาน การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 60

สารบัญ
วิชาที่ 1 วัดความถนัดทางเชาว์น์ปัญญา (Aptitude Test)
• ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
– สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์อนุกรม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ-อนุกรม พร้อมอธิบายเฉลย
– สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
– ตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศฯ พร้อมอธิบายเฉลย
– การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง

• การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
– สรุปวิธีคิด-อุปมาอุปไมย
– สรุปวิธีคิด-ตรรกศาสตร์ (สรุปความ)
– เงื่อนไขภาษา
– เงื่อนไขสัญลักษณ์

• ความสามารถทางด้านภาษา
– แนวข้อสอบประโยคบกพร่อง
– สรุปหลักการคิด-แนวข้อสอบการเรียงประโยค
– สรุปหลักการคิด-แนวข้อสอบวิเคราะห์บทความสั้น
– สรุปหลักการคิด-แนวข้อสอบวิเคราะห์บทความยาว
– การใช้คำให้ตรงตามความหมาย
– การอ่านคำในภาษาไทย
– ตัวอย่างแนวข้อสอบในการเติมคำ
– สำนวน สุภาษิต คำพังเพย – แนวข้อสอบ

– รวมแนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา

 

วิชาที่ 2 ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
– Reading : การอ่านเพื่อจับใจความ
– Structure : โครงสร้างของประโยคต่าง
– แนวข้อสอบ Vocabulary : คำศัพท์
– Grammar : หลักไวยากรณ์
– แนวข้อสอบ Grammar : หลักไวยากรณ์
– แนวข้อสอบ Conversation : การสนทนา

 

วิชาที่ 3 คอมพิวเตอร์ (Computer Test)
– แนวข้อสอบชุดที่ 1
– แนวข้อสอบชุดที่ 2
– แนวข้อสอบชุดที่ 3
– แนวข้อสอบชุดที่ 4
เจาะข้อสอบ Microsoft word
เจาะข้อสอบ Microsoft Excel
เจาะข้อสอบ Microsoft Power Point
เจาะข้อสอบการเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ราคา 219 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G