เจาะข้อสอบ 1,150 ข้อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปรับปรุงใหม่ 60

200฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ 1,150 ข้อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปรับปรุงใหม่ 60

สารบัญ

ประวัติความเป็นมาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ 1 : วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)

บทที่ 1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ (เฉลยพร้อมวิธีคิดที่มาของคำตอบ)
– เจาะข้อสอบ อนุกรม
– เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ สถิติข้อมูล
– เจาะข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ
บทที่ 2. ความสามารถทางด้านเหตุผล (เฉลยพร้อมคำอธิบายที่มาของคำตอบ)
– เจาะข้อสอบ อุปมา อุปไมย
– เจาะข้อสอบ ตรรกศาสตร์
– เจาะข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
– เจาะข้อสอบ เงื่อนไขสัญญาลักษณ์

ส่วนที่ 2 : ภาษาไทย

บทที่ 1. การใช้ภาษา (พร้อมเฉลยคำตอบ)
– เจาะข้อสอบ การเขียนประโยค
– เจาะข้อสอบ การใช้คำหรือกลุ่มคำ
– เจาะข้อสอบ การเรียงลำดับ

บทที่ 2. ความเข้าใจภาษา (พร้อมเฉลยคำตอบ)
– เจาะข้อสอบ การอ่านบทความสั้น
– เจาะข้อสอบ การอ่านบทความยาว

บทที่ 3. รวมข้อสอบ : วิชาภาษาไทย 200 ข้อ (พร้อมเฉลยคำตอบ)

ส่วนที่ 3 : ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
– เจาะข้อสอบ Reading for comprehension (การอ่านเพื่อจับใจความ) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย
– เจาะข้อสอบ Structure (โครงสร้างของประโยคต่างๆ) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย
– เจาะข้อสอบ Vocabulary (คำศัพท์) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย – เจาะข้อสอบ Grammar (หลักไวยากรณ์) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย
– เจาะข้อสอบ Conversation (การพูด) เฉลยพร้อมแปลภาษาไทย

ส่วนที่ 4 : วัดคุณลักษณะนิสัย (Personaliy Test)
– สรุปเนื้อหา วัดคุณลักษณะนิสัย (Personaliy Test) พร้อมแนวข้อสอบ

ส่วนที่ 5 : ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– เจาะข้อสอบ Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point , e-mail

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว