SP-324 สรุป+แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง ธุรการ 3 วุฒิปวส.

250฿

คำอธิบาย

SP-324 สรุป+แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง ธุรการ 3 วุฒิปวส.

สารบัญ

– ประวัติการไฟฟ้านครหลวง
– วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
– หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
– การจัดทำรายงานการประชุม
– ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
– หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
– คำสั่งการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
– ความรู้กเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ จัดการงานทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง ( เก็งข้อสอบ )
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY