SP-307 สรุป+แนวข้อสอบ รฟท. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 เล่มเดียวครบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-307 สรุป+แนวข้อสอบ รฟท. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 เล่มเดียวครบล่าสุด

สารบัญ
– วิสัยทัศน์และภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย
– ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
– พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
– พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พ.ศ. 2550 สาระสำคัญ – สรุป – ย่อความรู้
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1-11
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ 11 แผนพัฒนาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้ทั่วไปข่าวเหตุการณ์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยแนวคำตอบ
– ข้อสอบ ภาษาไทย
– เฉลยข้อสอบ
– แนวข้อสอบภาษาไทย
– ข้อสอบภาษอังกฤษ
– เฉลยละเอียดพร้อมอธิบาย
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– ความรู้การบริหารงานทั่วไป
– แนวข้อสอบ : เฉพาะตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 6
– แนวข้อสอบ : เฉพาะตำแหน่งบริหารงานทั่วไป 6
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ : เฉพาะตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

ราคา 250 บาท

จัดทำโดย SP ACADEMY