SP-306 สรุป+ข้อสอบ พนักงาน บัญชี6 (รฟท.) การรถไฟแห่งประเทศไทย ล่าสุดเล่มเดียวครบ

250฿

คำอธิบาย

SP-306 สรุป+ข้อสอบ พนักงาน บัญชี6 (รฟท.) การรถไฟแห่งประเทศไทย ล่าสุดเล่มเดียวครบ

สารบัญ
– วิสัยทัศน์และภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย
– ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
– ประวัติรถไฟ
– พระราชบัญญัติการรถไฟ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
– พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สาระสำคัญ – สรุป – ย่อ ความรู้ รัฐธรรมนูญ 2550
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ 11 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้ทั่วไปข่าวเหตุการณ์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ข่าวเหตุการณ์ปัจจบุัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบภาษาไทย
– ข้อสอบวิชาภาษาไทย
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
– ข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
– พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
– หลักการบัญชี
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาการบัญชี
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY