พนักงานการเงินและการบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค

240฿

คำอธิบาย

พนักงานการเงินและการบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค

* ความรู้เกี่ยวกับการประปา ส่วนภูมิภาค

* พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2552

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการเงินและบัญชี

* การวิเคราะห์งบการเงิน

* หลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น

* แนวช้อสอบหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น

* กระบวนการงบประมาณ/การจัดทำงบประมาณ

* การวางระบบบัญชี

* การควบคุมภายในและตรวจสอบบัญชี

* ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล

* สรุปแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 2

* แนวข้อสอบวิเคราะห์การเงิน

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ