SP-301 สรุป+แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บุคลากร 4 วุฒิป.ตรี ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-301 สรุป+แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บุคลากร 4 วุฒิป.ตรี ล่าสุด

สารบัญ
•ประวัติการประปาส่วนภูมิภาค
– ประปาประเทศไทย
– การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำบริโภคและการจัดหาน้ำสำหรับ
บริโภคให้แก่ประชาชนในอดีต
– การจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ
– ประวัฒิกาสรก่อสร้างการประปาในส่วนภูมิภาค
– ภารกิจ และหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค
– วิสัยทัศน์ของ กปภ.
– พันธกิจ
– วัตถุประสงค์หลักขององค์กร
– ค่านิยม ( Value)
• ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิถีการ และเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา
และอัตราค่าบริการตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
• แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
• แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
• ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
• แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
• อาเซียน ; ASEAN
• 7 อาชีพที่จะทำได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน
• แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน ; ASEAN
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กร
– ลักษณะขององค์กรและการบริหารงาน
– ระบบสารสนเทศ
– ส่วนประกอบของการบริหารจัดการ
– การวางแผน
– การจัดองค์กร
– การอำนวยการ หรือการชี้นำ
– การตัดสินใจ
– การควบคุมงาน
– โครงสร้างองค์กร และการทำงานเป็นทีม
• เครื่องมือการบริหารยุคใหม่
– ตัวชี้วัด เคพีไอ KPI (key Performance lndicators)
– บาลานซค์กอร์คาร์ด (Balanced Scorecard)
– เบนซ์มาร์กกิ้ง (Benchmarking)
– ซิกซ์ซิกม่า (Six Sigma)
– รีเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering) : การรื้อปรับระบบ
– ทีคิวเอ็ม TQM (Toal Quality Management)
– การวิเคราะห์ SWOT Analysis
• ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
– การวิเคราะห์งาน
– การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
– การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
– การเริ่มต้นงาน
– การฝึกอบรม
– การประเมินผลและการปฏิบัติงาน
– วินัย
• ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
– แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถณะ
– องค์ประกอบของสมรรถณะ
– ความหมายของ/สมรรถณะ/ขีดความสามารถ
– ความสำคัญของสมรรถณะ
– สมรรถณะต้นแบบ
– ประเภทของสมรรถณะ
แนวข้อสอบบุคลากร 4

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY