การประปานครหลวง (ทุกตำแหน่งใช้สอบ)

200฿

คำอธิบาย

การประปานครหลวง (ทุกตำแหน่งใช้สอบ)

สารบัญ

ภาคภาษาไทย
– การสรุปความ ตีความ
– การอ่านและทำความเข้าใจบทความสั้น
– การอ่านและทำความเข้าใจบทความยาว
– การเรียงข้อความ
– การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
– ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
– คำราชาศัพท์ สำนวนสุภาษิต ภาษาไทยทั่วไป
ภาคคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
ภาคภาษาอังกฤษ
– Grammar
– Conversation
– Reading Comprehension
ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporrate Social Responsibility)

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ