BC-8080 คู่มือเตรียมสอบ การประปานครหลวง นักบริหารงาน

250฿

คำอธิบาย

BC-8080 คู่มือเตรียมสอบ การประปานครหลวง นักบริหารงาน

สารบัญ
• หลักการบริหารจัดการ
– ทฤษฎี แนวคิดการบริหารจัดการ
– หน้าที่ในการจัดการ
– กระบวนการบริหาร
• การร่างหนังสือราชการ
– สาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ภาษาหนังสือราชการ
– เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3 ชุด
• การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
• การบริหารงานจัดการทั่วไป
– การจัดทำแผนงาน
– การบริหารงบประมาณเบื้องต้น
– การจัดซื้อจัดจ้าง
– การบริหารการจัดการควบคุมภายใน
– การบริหารความเสี่ยง
• จรรยาบรรณในวิชาชีพ
• แนวข้อสอบ การบริหารทั่วไป

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER