BC-8079 คู่มือ+ข้อสอบ ตำรวจท่องเทียว กรมบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ใช้ได้ทั้งระดับประทวนและสัญญาบัตร

250฿

คำอธิบาย

BC-8079 คู่มือ+ข้อสอบ ตำรวจท่องเทียว กรมบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ใช้ได้ทั้งระดับประทวนและสัญญาบัตร

สารบัญ
• ประวัติกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
• วิชาความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณ
– คณิตศาสตร์พื้นฐาน
– อนุกรม
– การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
• วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านเหตุผล)
– อุปมาอุปไมย
– เงื่อนไขทางภาษา
– เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– การสรุปเหตุผลทางตรรกศาสตร์
• วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา
– การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ
– การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
– การเรียงข้อความ
– การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
• พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจ
• พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
• ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การสนทนาและเจ้าข้อสอบ 3 ชุด
• ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่านบทความ
• ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER