CA-234 สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ กองทัพอากาศ ตำแหน่ง นายทหารพระธรรมนูญ

250฿

คำอธิบาย

CA-234 สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ กองทัพอากาศ ตำแหน่ง นายทหารพระธรรมนูญ

ารบัญ
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
– สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี