SP-284 รวมแนวข้อสอบ 900 ข้อ กองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป นายทหารชั้นสัญญาบัตร

250฿

คำอธิบาย

SP-284 รวมแนวข้อสอบ 900 ข้อ กองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป นายทหารชั้นสัญญาบัตร

สารบัญ

– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1 (พร้อมเฉลยคำตอบ)
– แนวข้อสอบ การหาความหมายของคำ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบการใช้ประโยคให้ถูกหลักภาษา
– เฉลยคำตอบฃ
– แนวข้อสอบการหาประโยคที่ผิดหลักภาษา
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบการใช้สำนวนไทย
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY